Kallelse till föreningsmöte

Nyårsdagen 1 januari 2019 kl 16.00 i på Snöå Bruk

Föredragningslista

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän, tillika fungerande som rösträknare
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Nominering av 3 styrelseledamöter till kommande årsmöte
 8. Val av ledamöter till valberedning
 9. Eventuella fyllnadsval
 10. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlem hos styrelsen skriftligt begärt före föreningsmötet.
 11. Övriga frågor

Valberedningens ledamöter från sommarens årsmöte är Rani Toll och Kristina Stenstedt.

Notice to attend general meeting

New Year's day 2019, 4 PM at Snöå Bruk.

Agenda

 1. Election of a chairman for the meeting
 2. Election of a secretary for the meeting
 3. Setting of agenda
 4. Setting of voting roster
 5. Election of two persons to check the minutes and voting.
 6. Question of notice to the meeting, due to statutes.
 7. Nomination of 3 board members for the coming AGM.
 8. Election of members for the nomination committee.
 9. By-elections
 10. Motions from members, sent to the committee in advance
 11. Other matters

The nomination committee members from the AGM are Rani Toll och Kristina Stenstedt.

Kallelse till föreningsmöte
Notice to attend general meeting

Sidan uppdaterad
2018-11-06


Responsible for the page:
Webmaster