Kallelse till årsmöte

Onsdag den 31 juli 2019 kl 16.00 i aulan på Fridhems folkhögskola Svalöv

Föredragningslista

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän, tillika fungerande som rösträknare
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse för samma tid.
 9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultat.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 11. Medlemsavgift.
 12. Val av sex ledamöter i styrelsen.
 13. Val av två revisorer med var sin personlig suppleant.
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlem hos styrelsen skriftligt begärt före årsmötet.
 16. Övriga frågor.

Ev. motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 9 juli. Nominerade till styrelsen från vinterns föreningsmöte är Lena Sobel, Kajsa Björk och Ida Blychert.

Notice to attend AGM

Wednesday 31st of July 2019 at 4 PM in the assembly hall at Fridhem in Svalöv

Agenda

 1. Election of a chairman for the meeting
 2. Election of a secretary for the meeting
 3. Setting of agenda
 4. Setting of voting roster
 5. Election of two persons to check the minutes and voting.
 6. Question of notice to the meeting, due to statutes.
 7. The Annual Report for the last year.
 8. Auditors' report for the same year as above.
 9. Question of confirming economic reports.
 10. Question of adopting the reports and accounts
 11. Members' fee.
 12. Election of six members of the board.
 13. Election of two auditors and a personal deputy to each of them
 14. Election of nomination committee
 15. Motions from members, sent to the committee in advance
 16. Other matters

Any motion should be received by the board before July 9. Lena Sobel, Kajsa Björk and Ida Blychert were nominated to the board by the winter meeting.

Kallelse till årsmöte
Notice to attend AGM

Sidan uppdaterad
2019-04-08


Responsible for the page:
Webmaster